FIPA - ประวัติบริษัท

Tuer-zur-Karriere

FIPA ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต อันสืบเนื่องมาจากเรื่องราวความสำเร็จมากกว่า 30 ปี ซึ่งในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของผลประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในระดับตัวเลขสองหลัก 

นี่คือเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของ FIPA


1985: ก่อตั้งบริษัทในชื่อ Fischer + Partner


1994: เปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเป็นบริษัทจำกัด (GmbH)


2000: เพิ่มบริการระบบยึดจับและกรรไกรระบบลม


2001: ย้ายที่ตั้งและขยายสำนักงานตลอดจนพื้นที่คลังสินค้า


2005: Rainer Mehrer เป็นประธานบริหารคนใหม่


2006: ก่อตั้ง FIPA Inc. ในสหรัฐอเมริกา


2007: ก่อตั้ง FIPA Kft ในฮังการี


2008: เริ่มดำเนินกิจการ "อะไหล่อุปกรณ์ยึดจับ"


2010: ขยายฐานการผลิตอุปกรณ์ยึดจับกล่อง


2013: ก่อตั้ง FIPA Ltd. ในไทย


2015: เริ่มดำเนินกิจการ "ระบบเครนและยก FIPA"


2016: จัดตั้งศูนย์ตัวแทนจำหน่ายในจีน